dot dot
dot
dot
bulletประวัติบริษัท
bulletประวัติทีมงาน
bulletโครงสร้าง
bulletภารกิจ
bulletวีดีโอแนะนำบริษัท
dot
dot
dot
dot
bulletดี แคร์ คลินิกเวชกรรม
bulletงานที่ปรึกษา
bulletงานวิจัยและสืบค้นข้อมูล
bulletลิงค์ที่ปรึกษาบริษัท
dot
dot
bulletผลงานวิจัย
bulletบทความทางวิชาการ
bulletตัวอย่างแผนธุรกิจ
bulletสื่ออื่น ๆ ทางวิชาการ
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของบริษัท
dot
dot
bulletติดต่อ
bulletเว็บบอร์ด


chokdeedimsum
spicchiopizza
bathroomtomorrow
apexprofoundbeauty


หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

 

เทคนิคการสอนงาน

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  การให้การศึกษาและฝึกอบรมกับพนักงานโดยวิธีการสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องแบบตัวต่อตัว (MAN TO MAN) หรือรู้จักกันดีในชื่อว่า การสอนงานแบบ On The Job Training” ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าหัวหน้างานหรือผู้สอนงานในปัจจุบันยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และที่สำคัญยังไม่รู้จักวิธีการ ขั้นตอน และวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง การสอนงานถือได้ว่าเป็นความสามารถเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ด้านการบริหารจัดการ(Managerial Competency) อย่างหนึ่งที่จำเป็นของหัวหน้างาน เพราะการสอนงานที่ดีจะเป็นการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นต้องใช้มากที่สุด และเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เทคนิคการสอนงานที่ดี จึงทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง


 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้นำมีความสามารถในการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนจากการวิเคราะห์บุคคลอย่างแม่นยำ
  2. เพื่อให้ผู้อบรมในระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการ สามารถบริหารงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  3. สร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่ของผู้นำ
  4. ผู้เข้าอบรมทราบถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเอง และสามารถนำออกมาใช้ได้
  5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติได้และเป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

เนื้อหาหัวข้อในการอบรมสัมมนา (Course Outline)

 บทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างานและหน้าที่ของการเป็นโค้ชที่ดีกับการพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง

 ความแตกต่าง  รูปแบบ และข้อควรระวังในการสอนงานแบบ OJT

การเข้าใจกระบวนการสอนงาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทีมงาน

 ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน และแนะนำงานกับลูกน้อง

 หลักการเกี่ยวกับการสอนและการจูงใจ

 การวิเคราะห์งานเพื่อการสอนงานสำหรับลูกน้อง

หลักการ แนวคิดของการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 การดำเนินการสอนงานและแนะนำงานกับลูกน้องให้ได้ประสิทธิผล

 เทคนิค 4P กับการสอนงานอย่างเป็นขั้นตอน

เทคนิควิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้และสร้างแรงจูงใจสำหรับการเรียนรู้

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ของการสอนงานที่มีต่อหัวหน้างาน  พนักงาน  และองค์กร

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสอนงาน

การประเมินผลประสิทธิภาพของการสอนงาน

บทบาทหัวหน้างานและคุณลักษณะผู้สอนงานที่ดี กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการสอนงาน

กรอบความคิด ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน(Coaching Mindset & Beliefs)

จิตวิทยาในการสอนงาน

การประเมินผลการสอนงาน

*************************************************************************************

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอนงานแบบ OJT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเอง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเทคนิคการสอนงาน มีความเข้าใจในหลักการการสอนงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้เรียนรู้แนวทางในการสอนงานตามขั้นตอน และ ได้ฟังเทคนิคดีๆจากวิทยากรและได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากร โดยสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้เข้ารับการอบรบ

    พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ทั่วไป พนักงานอาวุโส หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป 

Dowload แบบฟร์อมใบสมัคร และโบชัวร์ ได้ที่นี่    

 

 

 

Teaching techniques work.pdf

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดพม่า” article
หลักสูตร “การค้าสู่สากลเพื่อทดสอบตลาดสู่ AEC รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559” article
หลักสูตร “การค้าสู่สากลและการส่งออก”
หลักสูตร "เจาะตลาด Modern Trade" article
โครงการสำรวจพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผงซักฟอกใหม่ article
โครงการสร้างความสัมพันธ์ขยายเครือข่ายระหว่างสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรสุนทรีย์ภาพแห่งการพูดและการนำเสนอ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รุ่นที่ 12
หลักสูตร การเงินเพื่อการส่งออก
หลักสูตรการขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน
หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลักสูตรการตลาดแบบตรงCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ดอลล่าร์ ริช จำกัด
ที่อยู่ :  39/122 แขวง :  ลาดพร้าว เขต : ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10230
โทรศัพท์ : 0-2902-2499     โทรสาร :  0-2902-2499
มือถือ :  08-1830-4741
อีเมล : info.dollarsrich@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dollarsrich.com