dot dot
dot
dot
bulletประวัติบริษัท
bulletประวัติทีมงาน
bulletโครงสร้าง
bulletภารกิจ
bulletวีดีโอแนะนำบริษัท
dot
dot
dot
dot
bulletดี แคร์ คลินิกเวชกรรม
bulletงานที่ปรึกษา
bulletงานวิจัยและสืบค้นข้อมูล
bulletลิงค์ที่ปรึกษาบริษัท
dot
dot
bulletผลงานวิจัย
bulletบทความทางวิชาการ
bulletตัวอย่างแผนธุรกิจ
bulletสื่ออื่น ๆ ทางวิชาการ
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของบริษัท
dot
dot
bulletติดต่อ
bulletเว็บบอร์ด


chokdeedimsum
spicchiopizza
bathroomtomorrow
apexprofoundbeauty


หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง เราก็จะนึกถึงความเสี่ยงทางด้านการเงิน การลงทุนเป็นหลัก แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือ ความเสี่ยงในการดำเนินงานโดยทั่วไป  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคน กระบวนการ และเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการวางกลยุทธ์ ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร ในปัจจุบันผู้บริหารองค์กรธุรกิจหลายแห่ง ก็นำหลักของการบริหารความเสี่ยงมาใช้ด้วย ในปัจจุบันมีการให้ความสนใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจการจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

2.    เพื่อให้แนวทางการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปปรับใช้ในองค์กรของตนอย่างเหมาะสมเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ

3.   สร้างความได้เปรียบและความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

4.       เพื่อให้รู้วิธีการทำงานเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงในองค์กร

5.       เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

6.       เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในบริหารความเสี่ยง

 

เนื้อหาหัวข้อในการอบรมสัมมนา (Course Outline)

 

• การสร้างความสนใจในการบริหารความเสี่ยง
• ระบบการบริหารความเสี่ยง 
• การประเมินความเสี่ยง
• เทคโนโลยีใหม่ๆ และความรู้ "งูๆ ปลาๆ" เป็นที่มาของความเสี่ยง
• องค์ประกอบของความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในความไม่ประมาท
• นโยบายบริหารความเสี่ยง  
• วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
• กระบวนการบริหารความเสี่ยง  และการทำแผนบริหารความเสี่ยง                                                
• การพัฒนาทัศนคติในงานที่ปฏิบัติอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยง
• ปัจจัยเสี่ยงที่คอยส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวให้แก่องค์กร
• ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

 


*************************************************
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        -  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร
        -  ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ผู้เข้ารับการอบรบ

      บุคคลทั่วไป, ผู้บริหาร, พนักงานทั่วไป และ พนักงานใหม่

 

 Dowload แบบฟร์อมใบสมัคร และโบชัวร์ ได้ที่นี่  

  Risk Management.pdf

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดพม่า” article
หลักสูตร “การค้าสู่สากลเพื่อทดสอบตลาดสู่ AEC รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559” article
หลักสูตร “การค้าสู่สากลและการส่งออก”
หลักสูตร "เจาะตลาด Modern Trade" article
โครงการสำรวจพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผงซักฟอกใหม่ article
โครงการสร้างความสัมพันธ์ขยายเครือข่ายระหว่างสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรสุนทรีย์ภาพแห่งการพูดและการนำเสนอ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รุ่นที่ 12
หลักสูตร การเงินเพื่อการส่งออก
หลักสูตรการขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน
หลักสูตรการตลาดแบบตรง
หลักสูตรเทคนิคการสอนงานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ดอลล่าร์ ริช จำกัด
ที่อยู่ :  39/122 แขวง :  ลาดพร้าว เขต : ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10230
โทรศัพท์ : 0-2902-2499     โทรสาร :  0-2902-2499
มือถือ :  08-1830-4741
อีเมล : info.dollarsrich@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dollarsrich.com